Để có cơ sở xây dựng báo cáo cập nhật nhanh về “sức khỏe” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trước tác động của giai đoạn 2 đại dịch Covid-19, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)…